DISCLAIMER /

Copyright /

Alle rechten berusten bij Karin Vinke Coaching, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht je ondanks de genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan materiaal op deze website, laat het dat dan zo spoedig mogelijk weten.

Niets uit de uitgaven van Karin Vinke Coaching mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Karin Vinke Coaching openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden, waaronder het reproduceren in digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is.

Wil je iets gebruiken? Neem dan contact op via contact@karinvinkecoaching.nl en vraag me om toestemming.

Disclaimer /

Deze website is met grote liefde en zorgvuldigheid gemaakt. Om te laten zien waar Karin Vinke Coaching voor staat en om je je te inspireren. Mocht je onjuiste informatie tegenkomen op de site, in de nieuwsbrief of de site werkt niet naar behoeven. Zou je me dan op de hoogte willen stellen via het contact@karinvinkecoaching.nl? Ik zou dat erg waarderen.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. Karin Vinke Coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van deze website en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan. Dat kan bijvoorbeeld zijn doordat je iets van mij deelt in de sociale media.

Er wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door inhoud van derden op de website van Karin Vinke Coaching. Er wordt het recht voorbehouden om zonder aankondiging of opgaaf van redenen, aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen. Karin Vinke Coaching kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor besluiten door bezoekers op basis van de door ons verstrekte informatie, indien die informatie daar niet voor is bedoeld of op een onoordeelkundige wijze worden gebruikt. Dat kan bijvoorbeeld als je op basis van deze informatie dingen uitprobeert en er dingen gebeuren waar je geen rekening mee hebt gehouden.

Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site.

Karin Vinke Coaching / 8 februari 2021