Algemene Voorwaarden / Karin Vinke Coaching

A / Voorwaarden offertes coaching en systemisch werk

1 / Algemeen

 1. Karin Vinke Coaching beschouwt degene aan wie zij offerte heeft uitgebracht en die zijn/haar instemming geeft aan de offerte als haar opdrachtgever.
 2. Karin Vinke Coaching stelt zich in de uitvoering van de opdracht onafhankelijk op. Dat wil zeggen dat nevenbelangen van de opdrachtgever en/of relaties met derden geen rol zullen spelen bij de uitvoering van de opdracht.
 3. Karin Vinke Coaching zal haar kennis en ervaring zo goed mogelijk inzetten voor haar opdrachtgever. Karin Vinke Coaching neemt geen opdrachten aan waarvoor zij zich niet gekwalificeerd acht. Indien op deelterreinen specialistische kennis nodig wordt geacht, zal hiervoor in overleg met de opdrachtgever een oplossing gevonden worden.
 4. Karin Vinke Coaching acht zich verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de opdracht, conform de met de opdrachtgever gemaakte afspraken. Indien door overmacht de coaching of het systemisch werk niet kan plaatsvinden, wordt in overleg met de opdrachtgever een passende oplossing gezocht.
 5. Karin Vinke Coaching zal met kennis en informatie over haar opdrachtgever (de persoon en/of organisatie) waarvoor zij werkt uiterst zorgvuldig omgaan. Alle door haar opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie zal door Karin Vinke Coaching als vertrouwelijk behandeld worden.
 6. Slechts met toestemming van de opdrachtgever zullen herkenbare gegevens van de persoon en/of organisatie waar Karin Vinke Coaching voor werkt naar buiten worden gebracht.
 7. Indien Karin Vinke Coaching in opdracht van de opdrachtgever samen met een andere coachingspraktijk of trainingsbureau een opdracht uitvoert, wordt van tevoren vastgesteld wat de bijdrage en verantwoordelijkheid is van de onderscheiden partijen.
 8. Belangrijke wijzigingen in de uitvoering van de opdracht ten opzichte van de offerte zullen schriftelijk tussen de opdrachtgever en Karin Vinke Coaching worden vastgelegd.
 9. Indien Karin Vinke Coaching werkt op de locatie van de persoon en/of organisatie waarvoor zij een opdracht uitvoert, worden de voor dit werk redelijkerwijs noodzakelijke faciliteiten ter beschikking gesteld.
 10. Als over de toepassing van voorwaarden tussen opdrachtgever en Karin Vinke Coaching een conflict ontstaat kan Karin Vinke Coaching de opdracht teruggeven, dan wel de begeleidingsrelatie met de opdrachtgever beëindigen.

2 / Betalingsvoorwaarden (individuele) coaching of systemisch werk en offertes

 1. Karin Vinke Coaching brengt 50% van het offertebedrag vóór aanvang van werkzaamheden in rekening bij de opdrachtgever, indien opdrachtgever een organisatie is.
 2. Karin Vinke Coaching kan bij individuele coaching ook het bedrag per maand factureren.
 3. Wanneer opdrachtgever niet tijdig betaalt komen de incassokosten voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Voor individuele coaching en/of systemisch werk op een andere locatie dan de praktijk van Karin Vinke Coaching, worden reiskosten en reistijd in rekening gebracht.
 5. Het in de offerte genoemde aantal begeleidings- en/of coachingsuren is te beschouwen als een zo goed mogelijke inschatting, gemaakt op het moment van uitbrengen van de offerte. Indien tijdens het begeleidings- en/of coachingtraject mocht blijken dat de kostenraming zal worden overschreden zal hierover vooraf overleg met de opdrachtgever plaats vinden, teneinde te komen tot een herziening van de aanvankelijke kostenraming en/of de werkzaamheden.
 6. Betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Indien de betaling na 28 dagen niet is bijgeschreven op de rekening van Karin Vinke Coaching, kunnen administratiekosten en de wettelijke rente in worden rekening gebracht.

3 / Annuleringsvoorwaarden

 1. Als om welke reden dan ook de schriftelijk overeengekomen opdracht door de opdrachtgever (indien opdrachtgever een organisatie is) wordt geannuleerd met een termijn van:
  1. vier (4) weken of langer voor aanvang van de werkzaamheden, betaalt de opdrachtgever aan Karin Vinke Coaching een bedrag van 70% van het in de offerte genoemde totaalbedrag.
  2. vier (4) weken of een kortere termijn voor aanvang van de werkzaamheden, betaalt de opdrachtgever aan Karin Vinke Coaching een bedrag van 100% van het in de offerte genoemde totaalbedrag.
 2. Een afspraak voor een individueel begeleidings- of coachingsgesprek kan tot een week tevoren kosteloos wordt geannuleerd. Daarna wordt het gesprek volledig in rekening gebracht.
 3. Ongeacht enige annuleringstermijn is opdrachtgever (indien opdrachtgever een organisatie is) aan Karin Vinke Coaching 100% van de aantoonbaar reeds gemaakte reis-, voorbereidings- en materiaalkosten verschuldigd.
 4. Bovenstaande, zijnde alle voorgaande bepalingen van deze annuleringsregeling, laat onverlet de mogelijkheid tot vordering van integrale schadevergoeding.
 5. In situaties, genoemd onder 1.10 van deze voorwaarden, worden kosten voor reeds verrichte werkzaamheden in rekening gebracht volgens deze annuleringsregeling.

B / Eropuit evenementen

1 / Algemeen

De Eropuit evenementen zijn evenementen die in groepsvorm plaatsvinden. Doel van de Eropuit evenementen is aanraking van de identiteitslaag door inspiratie en samenbeleving van kunst en natuur.

2 / Intakegesprek

In het intakegesprek zal jouw persoonlijke doel voor deelname aan het evenement kort worden besproken. De evenementen zijn fysiek licht en kan in principe door iedereen worden bijgewoond. Bij twijfel kan je contact opnemen met Karin Vinke Coaching.

3 / Aanmeldingsformulier

Indien jouw persoonlijk doel goed past bij het evenement, ontvang je een (digitaal) formulier waar je de benodigde (persoons)gegevens invult en akkoord gaat met Algemene Voorwaarden van Karin Vinke Coaching.

4 / Accommodatie

De accommodaties die Karin Vinke Coaching voor Eropuit evenementen gebruikt worden met zorg uitgekozen. Ze zijn over het algemeen goed, maar eenvoudig. We gaan we voor de basis. Het is een onderdeel van de reis.

5 / Voorkeuren

Heb je voorkeuren, zoals bepaalde voedingswensen, dan raden wij je aan deze direct bij je boeking aan ons door te geven. Wij kunnen helaas geen garantie afgeven voor je voorkeur, maar wij zullen er zorg voor dragen dat je voorkeuren zorgvuldig worden doorgegeven.

6 / Heen en terugreis

De meeste Eropuit evenementen vinden plaats in Nederland. In het algemeen geldt dat vliegtickets en lokaal vervoer naar de locatie door de deelnemer wordt geregeld. Karin Vinke Coaching geeft algemeen advies over vliegvelden en lokaal vervoer. Eventueel kunnen transfers of gezamenlijk vervoer verzorgd worden. Karin Vinke Coaching geeft de datum, tijdstip en lokatie aan waar wordt verzameld.

7 / Maatwerk evenement

Indien een opdrachtgever een evenement op maat wenst, dan kan via het contactformulier op de Contact pagina de wensen of vragen aan Karin Vinke Coaching worden doorgegeven. Er wordt dan contact met je opgenomen. Voor maatwerk gelden vaak aanvullende voorwaarden.

8 / Betalingsvoorwaarden

Nadat de aanmelding is bevestigd ontvang je per e-mail een factuur. Hierop staat de hoogte van de aanbetaling vermeld, namelijk 25% van het bedrag voor het evenement. Deze aanbetaling dien je per direct te voldoen. Uiterlijk twee weken voor vertrek moet het restant van het bedrag voor het evenement zijn voldaan.

9 / Annulering door opdrachtgever

Om de continuïteit van het evenement voor de deelnemers te waarborgen bedragen de annuleringskosten van boekingsdatum tot twee weken voor vertrekdatum 25% – vanaf twee weken voor vertrekdatum 100%. In het geval een deelnemer verhinderd is om deel te nemen zal het evenement toch doorgang kunnen hebben.

Voor de geannuleerde plek biedt Karin Vinke Coaching de deelnemer of organisatie steeds de mogelijkheid zich te laten vervangen door een ander persoon / collega. Ook bij deze potentiële deelnemer zal eerst een intake gesprek plaatsvinden. Afwezigheid evenals vroegtijdig vertrek tijdens het evenement worden niet gecompenseerd.

10 / Doorgang van het evenement

Karin Vinke Coaching garandeert doorgang van een evenement op basis van het minimum aantal definitieve deelnemers. Het minimum aantal deelnemers dat nodig is om vertrek van een evenement te garanderen kan per evenement verschillen en wordt per evenement van te voren aangegeven.

Wanneer deelnemers onverhoopt annuleren op een reeds gegarandeerd evenement, kan het voorkomen dat het evenement niet langer het minimum aantal deelnemers heeft. Het evenement komt dan niet te vervallen en gaat dan gewoon door, tenzij gezamenlijk anders wordt overeengekomen.

11 / Verhindering van coach

Mocht de coach van Karin Vinke Coaching door ziekte, een ongeval, een overlijden of een andere reden verhinderd zijn dan zoekt Karin Vinke Coaching binnen haar netwerk van coaching – en evenementenbegeleiders voor een geschikte vervanger.

12 / Annulering door Karin Vinke Coaching

Karin Vinke Coaching heeft steeds het recht om een gepland evenement te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding uit de keren. In dat geval hebben de reeds ingeschreven aanmeldingen het recht om zich uit te schrijven en wordt het reeds betaalde bedrag integraal terugbetaald.

13 / Aansprakelijkheid

 1. De deelnemer wordt er expliciet op gewezen dat Karin Vinke Coaching, behalve de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële, lichamelijk letsel als dood), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na de opleiding of coaching.
 2. De aansprakelijkheid van Karin Vinke Coaching is beperkt tot de hoogte van het bedrag voor coaching, systemisch werk en/of evenement.
 3. Karin Vinke Coaching is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

14 / Verantwoordelijkheden deelnemer

Deelname aan een Eropuit evenement is op eigen verantwoordelijkheid en risico van de deelnemer.

15 / Milieubeleidsverklaring

Karin Vinke Coaching is zich bewust welke effect evenementen hebben op de natuur. Karin Vinke Coaching hecht dan ook grote waarde aan het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige en duurzame producten. Verder staat respect voor de natuur hoog in het vaandel. We laten niets achter in de natuur en proberen zo min mogelijk het leven daar te verstoren.

Karin Vinke Coaching / 8 februari 2021